For English Privacy Statement scroll down.

Alam-Kita kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Alam-Kita, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Alam-Kita verstrekt. Alam-Kita kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw bankrekeningnummer

– Uw IP-adres

Alam-Kita verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Alam-Kita uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Alam-Kita bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Alam-Kita verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Op de website van Alam-Kita worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Alam-Kita gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Alam-Kita maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Alam-Kita heeft hier geen invloed op. Alam-Kita heeft Google geen toestemming gegeven om via Alam-Kita verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar margo@alam-kita.com. Alam-Kita zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Alam-Kita neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Alam-Kita maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van Alam-Kita door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Alam-Kita op via margo@alam-kita.com. Alam-kita.com is een website van Alam-Kita. Alam-Kita is als volgt te bereiken:

Telefoon: +62 812 106 743 83
+31 623 989 986

E-mailadres: margo@alam-kita.com

Privacy Statement

Alam-Kita may process personal data about you, because you use the services of Alam-Kita, and / or because you provide them to Alam-Kita when filling out a contact form on the website. Alam-Kita can process the following personal data:

– Your first and last name

– Your address details

– Your phone number

– Your email address

– Your bank account number

– Your IP address

Alam-Kita processes your personal data to be able to contact you by telephone if you request it, and / or to be able to contact you in writing (by e-mail and / or by post) if you cannot be reached by telephone. In addition, Alam-Kita may use your personal data in the context of carrying out an assignment contract concluded with you, usually consisting of legal services.

Alam-Kita does not store your personal data longer than is strictly necessary to achieve the goals for which your data is collected. Your data will not be stored for more than a year if no agreement is reached with you.

Alam-Kita will only provide your personal data to third parties if this is necessary for the execution of an agreement with you, or to comply with a legal obligation.

The Alam-Kita website maintains general visitor data, including the IP address of your computer and the time of retrieval and data that your browser sends. This data is used for analyzes of visitor and click behavior on the website. Alam-Kita uses this information to improve the operation of the website. This data is anonymized as much as possible and is not provided to third parties.

Alam-Kita uses Google Analytics to track how users use the website and how effective the AdWords ads are from Google search result pages. The information thus obtained, including the address of your computer (IP address), is transferred to and stored by Google on servers in the United States. Read Google’s privacy policy for more information. You also find the privacy policy of Google Analytics here. Google uses this information to keep track of how our website is used, to provide reports on the Website and to provide its advertisers with information about the effectiveness of their campaigns. Google may provide this information to third parties if Google is legally obliged to do so, or insofar as these third parties process the information on behalf of Google. Alam-Kita has no influence on this. Alam-Kita has not given Google permission to use Analytics information obtained via Alam-Kita for other Google services.

You have the right to view, correct or delete your personal data. You can send a request for access, correction or deletion to margo@alam-kita.com. Alam-Kita will respond to your request as soon as possible, but within four weeks.

Alam-Kita takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. The website of Alam-Kita uses a reliable SSL Certificate to ensure that your personal data is not in the wrong hands. If you have the impression that your data is not secure or that there are indications of misuse, or if you would like more information about the security of Alam-Kita through collected personal data, please contact Alam-Kita via margo@alam-kita .com. Alam-kita.com is a website of Alam-Kita. Alam-Kita can be reached as follows:

Phone: +62 812 106 743 83
+31 623 989 986 (whatsapp)

E-mail address: margo@alam-kita.com